Bericht rond samenwerking en voorschool

Bericht rond samenwerking en voorschool

Maandag 10 juni 2024

Aan: Ouder(s)/verzorger(s) van (voor)scholen Huibers & Huizinga

Betreft: Samenwerking Impuls, Huibersschool & Huizingaschool

Datum: 10 juni 2024

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Met deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen met betrekking tot een mogelijke samenwerking tussen Impuls, de Huibersschool en de Huizingaschool.

Deze voorgenomen samenwerking tussen de drie organisaties komt voort uit de gezamenlijke ambitie om de kansen te vergroten voor alle kinderen in de Jacob Geelbuurt. Tegelijkertijd hebben we te maken met uitdagingen als medewerkers-tekorten, extra ondersteuningsbehoefte en een dalend aantal leerlingen. Om deze uitdaging aan te gaan denken wij dat het goed is om onze krachten te bundelen.

In de afgelopen periode heeft er een eerste verkenning plaatsgevonden met betrekking tot intensievere samenwerking. Veel medewerkers en ouders hebben begrip voor een eventueel samengaan en hebben ook nog terechte, kritische en mooie vragen. Met name over hoe het tijdpad eruit gaat zien en hoe we vorm gaan geven aan opvang en het onderwijs. Een aantal medewerkers en ouders heeft weerstand of onbegrip en heeft gevraagd om meer tijd te steken in de verkenning. Hier willen we aan tegemoet komen.

Eind april hebben ouders van kinderen op de voorscholen van de Huibers en Huizinga bericht ontvangen vanuit Impuls over het voornemen om deze samen te voegen tot één locatie met vier groepen. Het uitgangspunt daarbij was het bieden van kwalitatieve en verantwoorde kinderopvang en stabiliteit van de teams. Dit heeft bij veel ouders vragen opgeroepen en in sommige gevallen tot onrust geleid. Daar is naar geluisterd en over gesproken met elkaar. Mede n.a.v. de reacties van ouders is het besluit daarom genomen om de verhuizing van de voorschool uit te stellen totdat de verkenning naar samenwerking compleet is. Tijdens deze verkenning zullen we een tijdpad opstellen en zullen we inzichtelijk maken wie, waar en wanneer inspraak op heeft. Na de verkenning zullen we besluiten hoe we de toekomst ingaan met elkaar.

Op dit moment hebben wij als bestuurders met de directies afgesproken om de zorgen die er zijn serieus te nemen en daarover verder in gesprek te gaan. Zowel met ouders als met medezeggenschapsraden en teamleden. Daarbij is een gedeelde visie leidend en wat daarbij het beste is voor de kinderen. We nemen de komende periode om te werken aan vertrouwen en onderzoeken waar zowel zorgen als mogelijkheden liggen. We gaan gelijkwaardig in gesprek en willen vooral ook draagvlak vanuit ouders en teamleden.

Wij benadrukken dat wij staan voor een hoge kwaliteit van al onze programma’s: voorschool, onderwijs en naschoolse activiteiten. Samen kunnen we meer voor de kinderen bereiken. We blijven u uiteraard informeren en betrekken in de komende periode.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u terecht bij de directie en/of leidinggevende van de (voor)school.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Spanbroek (Bestuurder STWT) 

Steven Tan (Bestuurder ASKO)

Otto Heijst (Bestuurder Impuls)

 


Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl